Blog: Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

27 januari 2022 | Blog


Vooral in deze roerige tijden ontkom je er soms als ondernemer niet aan om afscheid te moeten nemen van een of meerdere werknemers. Je moet de onderneming reorganiseren of zelfs helemaal stoppen. Onlangs heb ik voor een klant bij het UWV toestemming gevraagd voor het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer. En de klant kreeg deze toestemming! In deze blog lees je wanneer je toestemming kan krijgen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen.

Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben. In veel gevallen gaat het om een werkgever die vanwege slechte financiële resultaten gedwongen is om een of meer medewerkers te ontslaan. Maar ook in de volgende situaties kan er sprake zijn van een bedrijfseconomische reden:

  • organisatorische veranderingen/reorganisatie;
  • technologische veranderingen, zoals automatisering;
  • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • bedrijfsverhuizing;
  • outsourcing van bepaalde activiteiten;
  • werkvermindering;
  • vervallen van een loonkostensubsidie.

Wat wordt getoetst door het UWV?

Bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen beoordeelt het UWV of er een redelijke grond is voor het ontslag van een werknemer en herplaatsing niet mogelijk is. Werkgever moet aannemelijk maken dat:

  1. de arbeidsplaats van werknemer vervalt door beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of structureel vervalt door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
  2. de ontslagvolgorde op de juiste wijze is vastgesteld;
  3. er geen mogelijkheid is om werknemer binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Wanneer je vorengaande voldoende kan onderbouwen, dan kan de UWV toestemming geven om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Op dat moment moet je binnen 1 maand de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn (de termijn van de procedure mag hiervan afgetrokken worden, maar er moet minimaal 1 maand overblijven). Ook moet er een vergoeding worden betaald (de zogeheten transitievergoeding).

Wat vond het UWV in mijn zaak?

In de ontslagaanvraag die ik onlangs heb gevoerd ging het om een onderneming die met wilde stoppen met haar bedrijfsactiviteiten wegens tegenvallende prestaties. Het UWV was van mening dat de werkgever in redelijkheid, dat wil zeggen weloverwogen, zorgvuldig en gebaseerd tot het besluit heeft kunnen komen om de activiteiten van de onderneming te beëindigen (eerste toets). Het bepalen van de ontslagvolgorde was niet van toepassing, omdat alle arbeidsplaatsen kwamen te vervallen (tweede toets) en het UWV vond het aannemelijk dat de werknemer niet, eventueel met scholing, kan worden herplaatst in een andere passen functie binnen de onderneming of de groep.

Heb je vragen over bedrijfseconomisch ontslag?

Aarzel niet om contact op te nemen. Ik help je graag verder. Ik ben bereikbaar via m.vanpopering@first-line-juristen.nl, 0546-62 99 25 en 06-42 66 70 08.

Marijn van Popering
Juridisch adviseur

Terug naar overzicht