Disclaimer


First-Line Juristen streeft er naar de (nieuws)voorziening op deze site en in de e-mail(nieuwsbrieven) actueel en correct te houden. First-Line Juristen accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie.
Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.first-line-juristen.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

First-Line Juristen BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan First-Line Juristen BV of haar toeleveranciers, waaronder – doch niet uitsluitend – grafisch materiaal en logo’s.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van First-Line Juristen BV. 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover First-Line Juristen BV geen controle heeft. First-Line Juristen BV is niet aansprakelijk en draagt dus geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers