Algemene voorwaarden


Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van First-Line Juristen lezen.

Algemene voorwaarden

 1. First-Line Juristen B.V. (hierna te noemen: FLJ) is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 54733499.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard door of namens FLJ en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. FLJ is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (waarin is opgenomen dat een opdracht door een bepaalde persoon moet worden uitgevoerd), 7:407 lid 2 BW (waarin is opgenomen dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid als een opdracht aan twee of meer personen wordt verstrekt) en 7:409 BW (waarin is opgenomen dat een opdracht eindigt op het moment dat de persoon waaraan de opdracht is verstrekt komt te overlijden) is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en vennoten van FLJ, de bestuurders van die vennoten en alle personen die voor FLJ werkzaam zijn of waren, dan wel als vennoot, werknemer, derde- opdrachtnemer dan wel in een andere hoedanigheid.
 4. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FLJ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Daaraan kunnen derden geen rechten ontlenen.
 5. Indien in verband met de uitvoering van de aan FLJ verstrekte opdracht derden worden ingeschakeld, zal FLJ met opdrachtgever overleg voeren over de in te schakelen derden. Iedere aansprakelijkheid voor FLJ ten gevolge van tekortkomingen van de ingeschakelde derde is uitgesloten. De opdrachtgever machtigt FLJ om door deze derde bedongen algemene voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, namens opdrachtgever te aanvaarden.
 6. FLJ is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of het niet deugdelijk functioneren van (elektronische) apparatuur of software.
 7. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van FLJ, vrijwaart een opdrachtgever FLJ tegen alle vorderingen die een derde op FLJ meent te hebben in verband met een aan FLJ verstrekte opdracht, daaronder ook begrepen schade, kosten en uitgaven die FLJ lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.
 8. Mocht de uitvoering van een opdracht leiden tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van FLJ steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FLJ wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in de desbetreffende situatie op grond van de polis voor rekening van FLJ komt.
 9. Mocht de verzekering niet uitkeren, is de totale aansprakelijkheid van FLJ voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot € 30.000,– (zegge:dertigduizend euro).
 10. Rechtsvorderingen op FLJ tot het betalen van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop opdrachtgever met de schade bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, en de mogelijke aansprakelijkheid van FLJ voor die schade.
 11. FLJ is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Deze wordt geacht haar niet te kunnen worden toegerekend.
 12. De hiervoor beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van FLJ komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 13. Een opdrachtgever is aan FLJ een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, zoals deze van tijd tot tijd door FLJ worden vastgesteld. FLJ heeft daarnaast recht op vergoeding van de haar gemaakte kosten,vanwege of volgend uit de uitvoering van de opdracht zoals declaraties van derden die vanwege de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. FLJ is gerechtigd om een voorschot te vragen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 14. FLJ declareert maandelijks de door haar verrichte werkzaamheden, tenzij FLJ anders met een opdrachtgever overeenkomt. De declaraties dienen uiterlijk binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Als niet tijdig wordt betaald, dan heeft FLJ het recht de wettelijke(handels)rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Ook is FLJ dan gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat een opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. FLJ is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.
 15. Indien een opdrachtgever bezwaren heeft tegen een declaratie, dan dient dit bezwaar binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie aan FLJ kenbaar gemaakt te worden. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, vervalt het recht van de opdrachtgever tot revisie van de betreffende factuur.
 16. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging te beëindigen, desgewenst met onmiddellijke ingang. Wel dient een opdrachtgever bij een opzegging de declaraties te voldoen, welke betrekking hebben op werkzaamheden die tot het moment van opzegging door FLJ zijn verricht.

First-Line Juristen B.V. is statutair gevestigd te Tubbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer: 54733499. Deze algemene voorwaarden zijn op zeven mei 2019 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel onder nummer 26/2019 en te raadplegen op de website van First-Line Juristen (www.First-line-juristen.nl).